Dr Adam Stach pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Sprawuje nadzór nad zadaniami z zakresu:

 1. kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego,

 2. rolnictwa i terenów wiejskich,

 3. ochrony środowiska,

 4. zachowania wartości środowiska przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb
     przyszłych pokoleń,

 5. racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska 
     naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

 6. geologii,

 7. bieżącej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
     Wodnej,

 8. gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej,

 9. współpracy z regionami w zakresie ustalonym przez Zarząd,

10. spraw szczególnych, określonych Regulaminem Organizacyjnym, w zakresie
     zadań wykonywanych przez nadzorowany wydział


Multimedia


Linki